Käyttöehdot

LUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN TÄMÄN VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖÄ

Näissä käyttöehdoissa annetaan Biogen Finland Oy:n ("Biogen") verkkosivuston käyttöä koskevat ehdot. Jos käytät verkkosivustoa, ilmaiset hyväksyväsi käyttöehdot. Jos et hyväksy kaikkia näitä käyttöehtoja, älä käytä verkkosivustoa.

Biogen voi muuttaa tätä verkkosivustoa ja sen käyttöä koskevia sääntöjä ja määräyksiä milloin tahansa. Muutokset julkaistaan verkkosivustolla, joten tarkasta ne, kun taas käytät verkkosivustoa. Jos jatkat verkkosivuston käyttöä sen jälkeen, kun kyseiset muutokset on julkaistu, hyväksyt nämä muutokset.

TÄMÄ VERKKOSIVUSTO EI ANNA LÄÄKINNÄLLISTÄ TAI AMMATILLISTA NEUVOA

Tämän verkkosivuston sisältö on tarkoitettu kyseessä olevan aiheen yleistiedon lähteeksi, mutta se annetaan yksinomaan "sellaisenaan" ja "kuten se on saatavilla", kuten näissä käyttöehdoissa on mainittu. Käyttäjän on hyvä vahvistaa tässä olevat tiedot muista lähteistä ja tarkastelemaan tietoja huolellisesti oman terveydenhuollon tarjoajan kanssa. Biogen ei tarjoa lääkinnällistä tai muuta samantyyppistä ammattipalvelua tai neuvoa tämän verkkosivuston kautta eikä annettuja tietoja ole tarkoitettu korvaamaan lääkärin antamia lääketieteellisiä neuvoja. Jos haluat tai tarvitset kyseisiä palveluja tai neuvoja, pyydämme että otat yhteyttä ammattimaiseen terveydenhuollon tarjoajaan. Tämän Biogenin julkaiseman sisällön ei saa käsittää olevan Biogenin hyväksymää esitettyjen näkökantojen osalta eikä sen saa käsittää olevan takuu mistään sisällön laatijan tekemästä strategiasta, suosituksesta, hoidosta, toiminnasta tai lääkkeen tai valmisteen käytöstä.

Käyttölaajuus

Biogen antaa luvan tämän verkkosivuston näyttämiseen, käyttämiseen ja yhden kopion lataamiseen omaan tiedottavaan, ei-kaupalliseen käyttöön. Muutoin kuin mitä tällä sivulla on esitetty, tämän verkkosivuston mitään sisältöä tai ohjelmaa ei saa kopioida, ladata tai tallentaa hakujärjestelmään mihinkään muuhun tarkoitukseen eikä sitä saa jakaa edelleen mihinkään tarkoitukseen ilman Biogenin nimenomaista kirjallista lupaa. Ymmärrät, että Biogen voi lopettaa, muuttaa tai rajoittaa tämän verkkosivuston käyttöä osaltasi mistä syystä tahansa siitä ilmoittamatta.

Kun käytät tätä verkkosivustoa, ilmaiset olevasi vähintään 18 vuotta vanha.

Ei takuita

Tämän verkkosivuston kaikki sisältö on annettu "sellaisenaan" ja "kuten se on saatavilla" ilman minkäänlaista takuuta, ei ilmaistua eikä konkludenttista, mukaan lukien mutta ei niihin rajoittuen kaupattavuutta, tiettyyn tarkoitukseen soveltuvuutta, tarkkuutta ja toisen osapuolen loukkaamattomuutta koskevat takuut. Biogen ei anna mitään takuuta minkään tämän verkkosivuston sisällön täsmällisyydestä, täydellisyydestä, ajankohtaisuudesta tai luotettavuudesta. Käyttäjä on vastuussa kaiken tiedon varmistamisesta ennen tietoon luottamista. Tämän verkkosivuston ja siinä saatavilla olevan sisällön käyttö on käyttäjän yksinomainen riski. Biogen ei anna mitään kuvauksia tai takuita siitä, että tämän verkkosivuston käyttö on keskeytymätöntä tai virheetöntä. Käyttäjän vastuulla on ryhtyä kaikkiin tarvittaviin varotoimiin ja varmistaa, että mikä tahansa verkkosivustolta saatu sisältö ei sisällä viruksia. 

Edellä mainitut poissuljetut asiat eivät ehkä sovellu sellaisilla lainsäädäntöalueilla, jotka eivät salli tiettyjen konkludenttisten takuiden poissulkemista.

Vastuunrajoitus; ei päivitysvelvollisuutta

Tämän verkkosivuston tai minkään verkkosivuston sisällön käyttö on käyttäjän omalla vastuulla. Biogen ei nimenomaisesti ota mitään vastuuta, riippumatta siitä perustuuko se sopimukseen, oikeudenloukkaukseen, ankaraan vastuuseen tai muuhun, mistään suorista, epäsuorista, satunnaisista, välillisistä tai erityisvahingonkorvauksista, jotka johtuvat tai millään tavalla liittyvät verkkosivustoon pääsyyn tai sen käyttöön, siitäkään huolimatta että Biogenille on ilmoitettu kyseisten vahingonkorvausten mahdollisuudesta, mukaan lukien mutta ei niihin rajoittuen minkään tahon luottaminen mihinkään verkkosivuston kautta saatuun sisältöön tai joita tulee esiin käyttäjälle siirretyssä tai käyttäjältä siirretyssä tiedossa olevista virheistä, puutteista tai viiveistä, tietoyhteyskatkoksista verkkosivustolle tai viruksista, olivat ne kokonaan tai osittain laiminlyönnin aiheuttamia, luonnonesteitä, teleyhteysongelmia, verkkosivuston varkautta tai tuhoamista tai valtuuttamatonta käyttöä tai asiaan liittyvää tietoa tai ohjelmia.

Biogen ei takaa, että tällä verkkosivustolla olevat toiminnot eivät sisällä tietokoneviruksia tai muita haitallisia komponentteja. Vaikka tämän verkkosivuston sisältöä päivitetään aika ajoin, Biogenilla ei ole velvollisuutta päivittää verkkosivustolla olevia tietoja eikä Biogen ota vastuuta mistään kyseisten tietojen päivittämättä jättämisestä. Biogen ei ota vastuuta tai velvollisuutta verkkosivuston kautta saadun tai julkaistun tiedon tarkkuudesta, täydellisyydestä, luotettavuudesta tai käyttökelpoisuudesta. Käyttäjän vastuulla on varmistaa kaikki tällä verkkosivustolla olevat tiedot ennen kuin niihin luotetaan.

Tekijänoikeudet

Suomen, Yhdysvaltain ja muiden maiden tekijänoikeuslait suojaavat tämän verkkosivuston kaikkea sisältöä. Tämän verkkosivuston mitään sisältöä ei saa kopioida, muuttaa, ladata, julkaista, lähettää, julkaista uudelleen tai jakaa, muun muassa koodi mukaan lukien, ilman aiemmin antamaamme kirjallista lupaa, muutoin kuin omaan henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen käyttöön. Edellä olevassa lauseessa esitetty huomioonottaen, mitään tällä verkkosivustolla olevaa ei saa käsittää käyttöluvaksi tai muuksi oikeudeksi minkään patentin, tavaramerkin, tekijänoikeuden tai muun Biogenin tai kolmannen tahon tekijänoikeuden nojalla. Minkä tahansa Biogenin tavaramerkin, palvelumerkin tai logon valtuuttamaton käyttö voi olla Suomen tavaramerkkilakien vastaista.

Linkit

Tämä verkkosivusto voi sisältää linkkejä muiden tahojen hoitamiin verkkosivuihin. Linkitetyt sivut eivät ole Biogenin hallinnoimia, eikä Biogen ole vastuussa tähän verkkosivustoon linkitetyillä muilla verkkosivustoilla saatavilla olevasta sisällöstä. Kyseiset linkit eivät tarkoita sitä, että Biogen hyväksyy minkään verkkosivuston materiaalin ja Biogen ei ota mitään vastuuta kyseisten linkitettyjen verkkosivustojen käytöstä. Biogen antaa linkkejä muihin verkkosivustoihin käyttäjän mukavuutta ajatellen, ja kaikkien muiden tähän verkkosivustoon linkitettyjen verkkosivustojen käyttö on käyttäjän omalla vastuulla. 

Mikäli ei toisin mainita kirjallisessa sopimuksessa Biogenin ja käyttäjän välillä, käyttäjän on noudatettava Biogenin linkityskäytäntöä seuraavasti: (i) mikä tahansa linkki tähän verkkosivustoon on oltava yksinomaan selvästi merkitty linkki "biogen.fi" tai "Biogenin verkkosivusto"; (ii) linkin ulkoasu, sijainti ja muut kohdat eivät saa haitata tai vähentää Biogenin nimiin ja tavaramerkkeihin liittyvää goodwillia; (iii) linkin on osoitettava aloitussivulle (esim. biogen.fi) eikä verkkosivuston muille sivuille; (iv) linkin ulkoasu, sijainti ja muut ominaisuudet eivät saa luoda virheellistä kuvaa siitä, että organisaatio tai kohde on Biogenin sponsoroima tai liittyy Biogeniin; (v) kun käyttäjä valitsee linkin, sen on näytettävä verkkosivusto kokonäytössä eikä kehyksessä linkittävällä verkkosivustolla; ja (vi) Biogen pidättää oikeuden peruuttaa suostumuksensa linkkiin milloin tahansa ja yksinomaisen harkintansa mukaan.

Hallitseva lainsäädäntöalue

Tämä verkkosivusto on Biogen Finland Oy:n hallinnoima ja Suomen lakien alainen. Biogen ei anna mitään takuuta siitä, että tällä verkkosivustolla julkaistu materiaali on täsmällistä millään muulla lainsäädäntöalueella Suomen ulkopuolella ja tämän verkkosivuston käyttö Suomen ulkopuolella on käyttäjän vastuulla. Käyttäjät, jotka päättävät käyttää Biogen Finland Oy:n verkkosivustoa muussa maassa, tekevät sen omasta aloitteestaan ja ovat vastuussa paikallisten lakien noudattamisesta.

Erotettavuus

Jos minkään pätevän lainsäädäntöalueen tuomioistuin pitää mitään näiden käyttöehtojen ehtoa pätemättömänä tai toimeenpanokelvottomana, muut näiden käyttöehtojen ehdot pysyvät täysin lainvoimaisina ja voimassaolevina. Mikään näiden käyttöehtojen vain osittain pätemättömänä tai toimeenpanokelvottomana pidetty ehto pysyy täysin lainvoimaisena ja voimassaolevana ehdon niiltä osin, joita ei katsottu pätemättömiksi tai toimeenpanokelvottomiksi. Osapuolet lisäksi sopivat, että kyseinen, näiden käyttöehtojen pätemätön tai toimeenpanokelvoton ehto korvataan pätevällä ja toimeenpanokelpoisella ehdolla, joka täyttää siinä määrin kuin mahdollista kyseisen pätemättömän tai toimeenpanokelvottoman ehdon taloudelliset, liiketoiminta- ja muut tarkoitukset.

Rikkomukset ja lisämenettelytavat

Biogen pidättää oikeuden hakea kaikki lain sallimat ja kohtuulliset korvauskeinot tällä verkkosivustolla annettujen sääntöjen ja määräysten rikkomisesta, mukaan lukien oikeuden estää tietyn verkko-osoitteen pääsy verkkosivustolle.

Kysymykset

Jos sinulla on näitä käyttöehtoja koskevia kysymyksiä, ota meihin yhteyttä:


BIOGEN FINLAND OY
Bertel Jungin aukio 5 C
02600 Espoo
Suomi

 

Biogen-213458 | 6/2023